top of page
Horizontal_all white_6x.png

OXYNADE PLATFORM PRIVACY- EN COOKIEBELEID

1. Toepassingsgebied

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die OXYNADE via zijn Ticketing Platform verwerkt. Het cookiebeleid is van toepassing op het Ticketing Platform.

 

Ticketing Platform: het online software platform van OXYNADE voor het verwerken van tickets.

 

OXYNADE: Oxynade nv, met ondernemingsnummer BE0893.070.288, en maatschappelijke zetel te België, 9000 Gent, Sassevaartstraat 46, bus 201.

 

Het Ticketing Platform is ook vaak toegankelijk via de website van derden. We maken u erop attent dat dit privacy- en cookiebeleid enkel van toepassing is op het Ticketing Platform. OXYNADE is niet verantwoordelijk voor websites die een link bevatten naar het Ticketing Platform of waarin het Ticketing Platform geïntegreerd is. Wenst u meer informatie over het privacy- en cookiebeleid van deze derden, dan moet u dit nalezen op hun respectievelijke websites.

 

Alle informatie die op het Ticketing Platform wordt opgeslagen, wordt vertrouwelijk behandeld. Deze informatie wordt veilig opgeslagen en is enkel toegankelijk voor daartoe bevoegd personeel. OXYNADE implementeert en handhaaft passende technische, veiligheids- en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en gebruikmaking, alsook tegen onbedoeld verlies, vernietiging, schade, diefstal of bekendmaking.

 

Indien u wenst, kunt u dit privacy- en cookiebeleid opslaan en uitprinten.

 

2. Privacy

Uw persoonsgegevens kunnen in het Ticketing Platform worden ingevoerd door uzelf of door iemand anders.

 

Informatie die uzelf verstrekt: Op het moment dat u zich registreert op het Ticketing Platform, en ook daarna bij gebruikmaking ervan, kunt u bepaalde informatie verstrekken zoals uw naam, paswoord, bedrijfsnaam, e-mail, adres, telefoonnummer, financiële informatie en andere relevante gegevens. OXYNADE gebruikt deze informatie uitsluitend voor de werking van het Ticketing Platform.

 

Informatie verstrekt door iemand anders die voor u een ticket aankoopt: Gebruikers kunnen ook tickets kopen voor een vriend, een familielid of een collega. Vanaf het moment dat iemand uw persoonsgegevens in het Ticketing Platform invoert met het oog op de aankoop van een ticket, is dit privacybeleid op u van toepassing. Indien u vindt dat iemand misbruik heeft gemaakt van uw gegevens om tickets aan te kopen, dan moet u onmiddellijk contact opnemen met de Functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer) van OXYNADE.

 

Informatie verstrekt door een organisator van een evenement: Indien u een werknemer bent van een evenementenorganisator of voor een evenementenorganisator werkt, dan kan deze voor u een account aanmaken op het Ticketing Platform.

 

Het kan zijn dat uw persoonsgegevens worden aangevuld met bijkomene gegevens zoals IP-adres, statistieken, historiek of andere informatie met betrekking tot uw activiteiten op het Ticketing Platform.

 

OXYNADE gebruikt deze informatie uitsluitend voor de werking van het Ticketing Platform. Het is mogelijk dat uw toestemming wordt gevraagd om uw gegevens te gebruiken voor bepaalde doeleinden. U kunt deze aanvraag aanvaarden of verwerpen. Indien u ervoor gekozen hebt om bepaalde diensten of kennisgevingen te ontvangen zoals een e-newsletter, dan kunt u uw abonnement op ieder moment stopzetten door de instructies te volgen die u in ieder bericht van ons terugvindt. Indien u uitschrijft voor een dienst of kennisgeving, verwijderen wij uw gegevens zo snel mogelijk.

 

In geen geval delen wij uw persoonlijke informatie met derden voor marketingdoeleinden. Uw persoonsgegevens worden wel gedeeld met derden die deze informatie nodig hebben voor de organisatie van het evenement waarvoor u tickets hebt gekocht.

 

Voor zover het in individuele gevallen absoluut noodzakelijk is, mag OXYNADE met het oog op het voorkomen en bestrijden van onwettige handelingen, uw persoons- en gebruiksgegeven verzamelen, gebruiken en verwerken. OXYNADE mag uw persoons- en gebruiksgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken, zelfs na het stopzetten van uw account, indien u of de persoon die voor u tickets heeft gekocht, misbruik heeft gemaakt van het Ticketing Platform of er onwettige handelingen op heeft uitgevoerd.

 

OXYNADE verwerkt uw gegevens overeenkomstig dit privacybeleid en de wettelijke en reglementaire bepalingen hieromtrent.

 

3. Inzage, verbetering, verwijdering en verzet

Indien u een account hebt op het Ticketing Platform, kunt u uw contactgegevens op ieder gewenst moment inzien, aanpassen en actualiseren door in te loggen met uw gebruikersnaam en paswoord. Bepaalde gebruikers kunnen meerdere gebruikers aanmaken met verschillende toegangsniveaus binnen hun account. De gebruiker die de verschillende accounts aanmaakt, is zelf verantwoordelijk voor de toegangsniveaus die hij verleent aan iedere gebruiker. Dit privacybeleid geldt vanaf het moment dat een nieuwe gebruiker voor de eerste keer inlogt op het Ticketing Platform. Gebruikers die persoonsgegevens invoeren van andere personen dan zijzelf, moeten nagaan en verzekeren dat ze hiertoe gerechtigd zijn.

 

Indien u zelf geen account hebt op het Ticketing Platform, kunt u een kopie aanvragen van de persoonsgegevens die OXYNADE van u verwerkt. U richt hiertoe een brief of mail met een kopie van uw identiteitskaart aan onze Functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer). Indien u extra kopieën wenst, worden er administratiekosten aangerekend.

 

OXYNADE bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Indien u hiertoe goede redenen hebt, kunt u uw persoonsgegevens laten verwijderen. Indien u bezwaar hebt tegen het gebruik van uw gegevens, kunt u hiertegen verzet aantekenen. OXYNADE zal uw verzoek bestuderen en, voor zover mogelijk, hieraan voldoen.

 

Indien u gebruik wenst te maken van uw rechten, richt u hiertoe een brief of mail met een kopie van uw identiteitskaart aan onze Functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer).  

 

4. Veiligheid

OXYNADE treft de passende technische en veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, bekendmaking, verlies en vernietiging. Om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te verzekeren, maakt OXYNADE ook gebruik van professionele firewalls en beveiligingswachtwoorden. Toch moet u er zelf op toezien dat de computer die u gebruikt afdoende beschermd is tegen kwaadaardige software zoals Trojaanse paarden en virussen.

 

Het verzenden van bepaalde gegevens aan OXYNADE zoals e-mails, sms'en, persoonlijke gegevens en 'likes', gebeurt steeds op eigen risico. OXYNADE stelt alles in het werk om te verzekeren dat de overdracht van deze gegevens op een veilige manier gebeurt, maar kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade die het gevolg zou zijn van het verlies van bepaalde gegevens en/of het onderscheppen van deze gegevens door een derde. De software die nodig is om dit te voorkomen, moet op uw computer geïnstalleerd zijn. Bovendien moet u steeds omzichtig omspringen met het gebruiken en doorspelen van uw persoonsgegevens.

 

5. Verwijdering

Uw data worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij ze verwerken.

 

In het geval dat uw persoonsgegevens werden verstrekt binnen het kader van een overeenkomst tussen de evenementenorganisator en OXYNADE, worden uw gegevens niet langer bijgehouden dan noodzakelijk is voor de uitvoering van deze overeenkomst. Indien u een eerder gegeven toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens intrekt, wordt de verwerking van uw gegevens zo snel mogelijk stopgezet. Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gestoeld is op een wettelijke verplichting of gebeurt in het rechtmatige belang van OXYNADE, dan worden uw gegevens bewaard zolang als noodzakelijk is om dit doeleinde te verwezenlijken.

 

6. Verwerking binnen de Europese Economische Ruimte (EER)

OXYNADE verwerkt enkel persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Alle gegevens die OXYNADE verzamelt, worden uitsluitend opgeslagen in veilige hosting faciliteiten. OXYNADE heeft een gegevensverwerkingsovereenkomst afgesloten met zijn provider, die de naleving van de AVG (GDPR) moet verzekeren. Alle hostingactiviteiten worden uitgevoerd volgens de meest strikte veiligheidsvoorschriften.

 

7. Aanpassingen

OXYNADE mag zijn beleid met betrekking tot de behandeling van persoonsgegevens herzien. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor dit beleid te wijzigingen en zullen u hierover informeren via een mededeling op het Ticketing Platform. Wij raden u echter aan om dit beleid op regelmatige tijdstippen na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

8. Andere websites en apps

Het Ticketing Platform kan links bevatten naar andere websites en apps. OXYNADE kan niet garanderen dat deze websites en apps een privacybeleid voeren dat voldoet aan de geldende wetten en regels. Wij raden u aan om dit zelf te controleren door de privacyverklaringen van deze websites en apps na te lezen.

9. Cookies

OXYNADE maakt gebruik van cookies om het Ticketing Platform gebruiksvriendelijker te maken, en doet dit aan de hand van dit cookiebeleid. Het werd opgesteld om u correcte en duidelijke informatie te verschaffen over ons cookiegebruik en om uw toestemming te verkrijgen voor het gebruik ervan.

 

Door het Ticketing Platform te bezoeken en te gebruiken, geeft u toestemming om cookies te gebruiken overeenkomstig dit beleid. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor dit beleid te wijzigingen en zullen u hierover informeren via een mededeling op het Ticketing Platform. Wij raden u echter aan om dit beleid op regelmatige tijdstippen na te lezen op eventuele wijzigingen. Indien u het niet eens bent met een van deze wijzigingen, dient u het gebruik van het Ticketing Platform stop te zetten. Indien u gebruik blijft maken van het Ticketing Platform, gaat u automatisch akkoord met de aangebrachte wijzigingen.

 

10. Wat zijn cookies?

Een cookie is een tekstbestandje dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies stellen ons in staat om informatie te bewaren op de server zodat we verbeteringen kunnen aanbrengen aan het Ticketing Platform, en laten ons ook toe om analyses uit te voeren met betrekking tot de prestaties van het Ticketing Platform.

 

Een cookies bestaat uit een (uniek) getal of waarde. Het bevat geen persoonsgegevens.

 

11. Verzet

Indien u niet wenst dat het Ticketing Platform cookies plaatst, kunt u uw browser zo instellen dat hij een melding maakt wanneer een cookie wordt geplaatst of hij de verzameling van cookies onmogelijk maakt. Maar hierdoor kan het gebeuren dat u niet langer alle mogelijkheden van het Ticketing Platform kunt gebruiken of dat het Ticketing Platform niet meer optimaal werkt.

 

12. Overzicht van cookies

Het Ticketing Platform maakt enkel gebruik van functionele cookies die technisch nodig zijn om het softwareprogramma naar behoren te doen werken, zoals maar niet uitsluitend taalvoorkeuren.

OXYNADE gebruikt geen cookies van derden en gebruikt ze ook niet voor marketingdoeleinden.

 

13. Functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer)

OXYNADE beschikt over een Functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer) die verantwoordelijk is voor alle aangelegenheden met betrekking tot privacy en gegevensbescherming. U kunt onze Functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer) bereiken op het adres dat vermeld staat in artikel 1 alsook via dataprotectionofficer@oxynade.com.

 

14. Vragen over dit beleid

Hebt u nog verdere vragen over de gegevens die OXYNADE verzamelt en hoe wij hiervan gebruik maken, neem dan gerust contact op met onze Functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer).

 

Hebt u klachten over de manier waarop OXYNADE omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u een klacht indienen bij de Privacy Commissie via www.privacycommission.be.

bottom of page