top of page
Horizontal_all white_6x.png

ALGEMENE VOORWAARDEN EN CONDITIES VOOR ORGANISATOREN

Version 2018/05/07
1. Definities​

Ticketing Platform:                

Het dienstenplatform beschikbaar via de ter beschikking gestelde URL voor de reservering, verwerking, aanbieding en marketing van tickets voor evenementen.

 

Organisator:                          

De entiteit waarmee OXYNADE een overeenkomst sluit met betrekking tot het gebruik van het Ticketing Platform.

 

Gebruiker(s):                        

De perso(o)n(en) waaraan de Organisator een gebruikersnaam en een paswoord geeft in de Ticketing Platform-account van de Organisator.

 

Ticketkoper(s):                     

De perso(o)n(en) die tickets willen kopen, effectief kopen of gekocht hebben voor evenementen van de Organisator via het Ticketing Platform.

 

Algemene Voorwaarden:      

Deze Algemene Voorwaarden die het gebruik van het Ticketing Platform door de Organisator en de Gebruikers beheersen.

           

Verbonden Diensten:            

Diensten geleverd door OXYNADE die strikt verbonden zijn aan de uitbating en ondersteuning van het Ticketing Platform.

 

Ticket                                    

Een elektronisch of papieren toegangsbewijs tot een evenement, gebeurtenis of locatie/venue van de Organisator conform de gemaakte instellingen in het Ticketing Platform en waar de Ticketkoper voor betaald heeft of gratis heeft gekregen.

 

eTicket:                                 

Elektronisch Ticket in de vorm van een toegestuurd elektronisch document of afgedrukt uit het platform dat ter beschikking wordt gesteld van de Ticketkoper en dat dient als toegangsbewijs voor het evenement. Een eTicket is meestal gepersonaliseerd (naam van de Ticketkoper). Uitnodigingen zijn evenzeer eTickets.

 

Offline ticket:                         

Een Ticket dat individueel of in bulk gegenereerd wordt in het Ticketing Platform. Een Offline ticket is nooit gepersonaliseerd (geen naam van de Ticketkoper).

 

Reserveringsvergoeding:     

De vergoeding voor het gebruik van het platform, typisch uitgedrukt als een vergoeding per Ticket. Deze Reserveringsvergoeding kan rechtstreeks aan de Ticketkoper aangerekend worden.

 

Transactievergoeding:          

De vergoeding gerelateerd aan de gekozen online betaalmethode die door de Ticketkoper wordt betaald bij de bestelling van één of meerdere Tickets.

 ​

Online Shop                          

De website waarin de Ticketkoper Tickets kan aankopen of reserveren. Deze website kan op zichzelf staan (via doorverwijzing) alsook geïntegreerd zijn in de website van de Organisator.

 ​

Bestelbon:                             

Overkoepelend document opgesteld door Oxynade voor de Organisator waarin alle contractuele afspraken en prijzen zijn opgenomen. Indien een bepaling van de Bestelbon verschilt van deze Algemene Voorwaarden heeft de Bestelbon voorrang.

 

Klantenvoorwaarden             

De algemene voorwaarden van het gebruik van het Ticketing Platform die van toepassing zijn op de Ticketkopers en die als dusdanig steeds expliciet aanvaard moeten worden door de Ticketkopers.

 

Call Center                            

Telefonische inbound verkoopsfaciliteit aangeboden tegen een bijkomende vergoeding aan de Organisator.​

 

2. Toepasselijkheid​

Deze Algemene Voorwaarden, inclusief de Bijlagen, zijn van toepassing op elk gebruik dat de Organisator van het Ticketing Platform maakt en op de door OXYNADE aangeboden Verbonden Diensten. De voorwaarden van de Organisator en/of deze van een derde zijn niet van toepassing. Door deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden middels gebruik van het Ticketing Platform of de ondertekening van een Bestelbon, sluit de Organisator een bindende overeenkomst met OXYNADE (de “Overeenkomst”).

 

Onder OXYNADE wordt verstaan “OXYNADE NV”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Sassevaartstraat 46/201, 9000 Gent, België en met ondernemingsnummer 0893.070.288 en rekeningnummer BE83 3631 2182 9515, BBRUBEBB, RPR Gent.

 

OXYNADE kan de Algemene Voorwaarden of de Bijlagen op om het even welk ogenblik wijzigen. De Organisator heeft vervolgens dertig dagen om deze wijzigingen te betwisten, waarna de nieuwe voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard door de Organisator. Indien de Organisator de nieuwe voorwaarden niet aanvaardt, behoudt OXYNADE zich het recht voor om de dienstverlening te beëindigen.

 

Gedurende de looptijd van de Overeenkomst verbindt de Organisator zich ertoe exclusief gebruik te maken van het Ticketing Platform. De Organisator zal geen ander platform gebruiken voor het verkopen, reserveren of anderszins commercialiseren van tickets.

 

3. Ticketing Platform​

Het Ticketing Platform stelt de Organisator in staat om een eigen Online Shop aan te maken via dewelke Tickets voor evenementen kunnen worden verkocht. Deze Online Shop kan volgens parameters aangepast worden naargelang de wensen van de Organisator. OXYNADE kan de Organisator ondersteuning bieden bij het aanmaken en instellen van de Online Shop van de Organisator.

 

Het Ticketing Platform ondersteunt volgende tickettypes (aan te maken door de Organisator):​

  • eTicket: Deze Tickets worden online verkocht en de uitgifte en betaling wordt door OXYNADE afgehandeld overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden.

  • Offline ticket: Deze Tickets worden offline verkocht en de uitgifte en betaling wordt door de Organisator afgehandeld.

 

Ten einde conflicten te vermijden (bv. genummerde zitplaatsen worden dubbel verkocht) zal de Organisator gedurende de looptijd van deze Overeenkomst:​​

  • Geen Tickets verkopen via andere online kanalen;

  • De verkoop van Tickets correct en actueel in het Ticketing Platform ingeven.

 

Op elk Ticket is een Reserveringsvergoeding verschuldigd.

 

Enkel op eTickets is daarenboven ook een Transactievergoeding verschuldigd.

 

Op Offline tickets is geen Transactievergoeding verschuldigd. OXYNADE komt niet tussen in deze tickets en draagt geen verantwoordelijkheid terzake. De afhandeling van deze Tickets gebeurt volledig door de Organisator.

 

De Organisator erkent en aanvaardt dat het technisch onmogelijk is om 100% beschikbaarheid van het Ticketing Platform te verlangen. OXYNADE zal desalniettemin trachten om het Ticketing Platform beschikbaar te houden zonder onderbreking. Gebeurtenissen die gerelateerd zijn aan onderhouds-, veiligheids- of capaciteitsvereisten, en/of gebeurtenissen die buiten de controle van OXYNADE liggen (bv. onderbrekingen in publieke communicatienetwerken, stroomonderbrekingen etc.), kunnen resulteren in korte storingen of tijdelijke onderbrekingen van de diensten die voorzien worden op het Ticketing Platform.

 

De Organisator erkent en aanvaardt dat het technisch onmogelijk is om met zekerheid te bepalen of de door de Ticketkopers opgegeven identiteitsgegevens correct zijn. OXYNADE geeft geen garantie terzake.

 

4. Evenementen​

De Organisator is als enige aansprakelijk voor de organisatie en uitvoering van de evenementen waarvoor hij Tickets verkoopt. De Organisator zal de Ticketkopers correct informeren betreffende de evenementen en hen alle nodige ondersteuning bieden. De Organisator is als enige aansprakelijk voor deze informatie alsook voor iedere wijziging, annulering of andere gebeurtenis die een invloed kan hebben op het evenement en de verwachtingen van de Ticketkopers. De Organisator erkent dat hij door de verkoop van Tickets via het Ticketing Platform een directe contractuele band schept met de Ticketkopers van de Tickets, waartoe OXYNADE geen partij is.

 

In geval een evenement wordt geannuleerd of in geval wegens andere redenen de Tickets aan de Ticketkopers dienen te worden terugbetaald of gewijzigd, is de Organisator hiertoe als enige verantwoordelijk en de Organisator zal OXYNADE vrijwaren voor alle negatieve gevolgen terzake. De Organisator zal OXYNADE onmiddellijk op de hoogte brengen van iedere gebeurtenis die ertoe kan leiden dat Tickets dienen te worden geannuleerd of gewijzigd. OXYNADE kan op verzoek van Organisator helpen bij de organisatie van  terugbetaling of wijziging. Dergelijke diensten zullen het voorwerp zijn van een afzonderlijke offerte.

 

In het Ticketing Platform is een set van basis-voorwaarden voorzien die door de Ticketkoper dienen te worden goedgekeurd bij het aankopen van een Ticket via de Online Shop van de Organisator. Dit zijn generieke voorwaarden die door de Organisator kunnen worden aangevuld met bijzondere voorwaarden om er voor te zorgen dat de verkoop van Tickets via de Online Shop voldoet aan de geldende regelgeving voor de verkoop van dergelijke Tickets in de landen waarin deze worden aangeboden.

 

OXYNADE kan deze basis-voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen en zal de Organisator hiervan tijdig in kennis stellen.

 

De Organisator zal zijn eigen Online Shop nooit dermate instellen dat het mogelijk is voor Ticketkopers om Tickets te kopen zonder kennis te nemen van (i) de Klantenvoorwaarden (Bijlage 1) en (ii) de privacy policy (Bijlage 4) van OXYNADE, en zonder beiden te moeten goedkeuren. De Organisator is als enige aansprakelijk ervoor te zorgen dat deze voorwaarden op bindende wijze aan de Ticketkopers zijn opgelegd en is als enige aansprakelijk om ervoor te zorgen dat de verkoop van Tickets conform de geldende regelgeving gebeurt. De Organisator is als enige aansprakelijk ten opzichte van de Ticketkopers. De Organisator zal de Ticketkopers via de Online Shop op correcte wijze informeren dat de bestelling een aankoopverplichting heeft waaraan niet kan worden verzaakt. De Organisator zal in zijn bijzondere voorwaarden alle nodige afspraken en voorwaarden opnemen die nodig zijn in zijn specifieke geval. De Organisator waarborgt alle toepasselijke codes en normen te zullen naleven.

 

De Organisator aanvaardt de tickets uitgegeven via het Ticketing Platform als toegangsbewijs. De Organisator zal de toegangscontrole uitvoeren aan de hand van een gastenlijst, via de lijst van uitgegeven barcodes dan wel via de validatie applicatie van OXYNADE in combinatie met een scanner. De validatie applicatie kan worden gedownload via het Ticketing Platform. Een scanner en de bijhorende software kan worden gehuurd of gekocht van Oxynade tegen nader overeen te komen voorwaarden.

 

5. Voorwaarden verhuur​

OXYNADE stelt aan de Organisator het in de Bestelbon bepaalde materiaal (het “Materiaal”) ter beschikking voor de in de Bestelbon bepaalde duur. OXYNADE stelt het Materiaal voor afhaling ter beschikking op haar zetel of levert op het leveringsadres vermeld in de Bestelbon voor zover voorzien in de Bestelbon. Plaatsing, installatie of andere dienstverlening die niet uitdrukkelijk voorzien is in de Bestelbon, wordt beschouwd als een Bijkomende Dienst en wordt aangerekend aan de gebruikelijke tarieven van OXYNADE.

 

De Organisator zal het Materiaal bij het in ontvangst nemen keuren en eventuele gebreken melden. In geval geen gebreken worden gemeld, wordt het Materiaal geacht in zonder gebreken te zijn geleverd.

 

Het Materiaal blijft de uitsluitende eigendom van OXYNADE. De Organisator waarborgt dat OXYNADE’s eigendomsindicaties op het Materiaal niet worden verwijderd. De Organisator draagt zorg voor het Materiaal als een goede huisvader.

 

De Organisator zal OXYNADE onmiddellijk informeren indien haar activa of het Materiaal worden beslagen of het risico lopen te worden beslagen en zal er zorg voor dragen dat het Materiaal niet wordt getroffen door deze beslagmaatregelen.

 

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de Bestelbon, dient de Organisator de Materialen terug te bezorgen binnen 3 dagen op de zetel van OXYNADE. Bij ontvangst worden de Materialen gecontroleerd. Gebreken en schade die niet werden genoteerd bij afgifte van de Materialen, worden verondersteld gedurende de huurperiode te zijn aangebracht.

 

Beschadigde of verloren gegane onderdelen van het Materiaal en de kosten om deze te herstellen of te vervangen worden aangerekend aan de Organisator aan de dan geldende tarieven van OXYNADE. Onder beschadiging wordt o.a. begrepen: aanbrengen van stickers, niet werkende onderdelen zoals scherm, toetsenbord, batterij, enz…, niet functioneren van het toestel, enz…

 

6. Promotie​

Voor zover zulks is bevestigd in een Bestelbon van OXYNADE, kan OXYNADE als onderdeel van haar dienstverlening promotieactiviteiten voeren voor een evenement van de Organisator. Dergelijke promotieactiviteiten worden enkel via online kanalen gevoerd. OXYNADE zal zich inspannen om deze promotieactiviteiten professioneel te leveren, doch geeft geen enkele garantie terzake. De Organisator erkent en aanvaardt dat hij als enige aansprakelijk is voor het succes van het evenement. OXYNADE geeft geen enkele garantie betreffende het aantal Ticketkopers dat via het Ticketing Platform en de mediakanalen eraan verbonden (mailings, websites, banners edm.) kan worden bereikt en geeft geen enkele garantie betreffende een minimaal aantal verkochte tickets.

 

De Organisator zal steeds een link naar de ticket verkoop op duidelijke wijze vermelden op de website van het evenement.

 

OXYNADE heeft het recht om de naam en het logo van de Organisator en van het evenement te vermelden op haar websites, de website van haar promotiepartners, in drukwerk en/of ander marketing- en/of promotiemateriaal. OXYNADE mag alle gegevens met betrekking tot het evenement (hieronder begrepen, maar niet beperkt tot, titel, omschrijving, logo, foto's) vrij en zonder vergoeding gebruiken en dit zowel online als in drukwerk. De Organisator geeft OXYNADE hiertoe een gratis, niet-exclusieve licentie op alle materiaal dat door de Organisator via het Ticketing Platform wordt gebruikt en waarborgt dat dergelijke licentie geen rechten van derden schendt.

 

7. Call Center​

Voor zover zulks is bevestigd in een Bestelbon van OXYNADE, kan OXYNADE als onderdeel van haar dienstverlening Call Center faciliteiten leveren voor een evenement van de Organisator.

 

OXYNADE zal zich inspannen om deze Call Center faciliteiten professioneel te leveren, doch geeft geen enkele garantie terzake. De Organisator erkent en aanvaardt dat hij als enige aansprakelijk is voor het succes van het evenement. OXYNADE geeft geen enkele garantie betreffende het aantal Ticketkopers dat via het Ticketing Platform en de Call Center kanalen eraan verbonden kan worden bereikt en geeft geen enkele garantie betreffende een minimaal aantal verkochte Tickets. OXYNADE geeft ook geen enkele garantie omtrent de verstrekte informatie door het Call Center

 

Indien door de Organisator geopteerd wordt voor de Call Center activiteiten moet hierbij uitdrukkelijke melding gemaakt worden van de bijbehorende kost (betalend telefoonnummer) zoals opgenomen in de Bestelbon. Deze meldingsplicht geldt voor alle communicatiekanalen. Het niet vermelden van dit tarief wordt streng bestraft door de Ethische Code voor de telecommunicatie. Sancties die worden opgelegd ten gevolge van het niet naleven van deze wetgeving worden bij de Organisator verhaald.

 

8. Prijzen en informatie​

Ter vergoeding van haar diensten heeft OXYNADE recht op een Reserveringsvergoeding: een vergoeding voor ieder Ticket dat via het Ticketing Platform wordt verkocht. Deze vergoeding wordt aangerekend aan en betaald door de Ticketkopers (tenzij anders overeengekomen in de Bestelbon).

 

De prijslijst voor Transactievergoedingen is deze als medegedeeld aan de Organisator in de Bestelbon. Alle door OXYNADE opgegeven prijzen zijn exclusief BTW (tenzij expliciet anders vermeld). Deze prijslijst voor Transactievergoedingen kan van tijd tot tijd worden aangepast door OXYNADE, mits kennisgeving van niet minder dan 60 dagen.

 

Ontvangen Reserveringsvergoedingen en Transactievergoedingen worden door OXYNADE nooit terugbetaald aan de Organisator of aan Ticketkopers.

 

De Organisator is verantwoordelijk voor het betalen van BTW en andere taksen en heffingen op de ticketprijzen.

 

9. Uitbetaling en facturatie​

OXYNADE betaalt de Organisator maandelijks uit op de 7e dag van de volgende maand (tenzij anders overeengekomen in de Bestelbon). De uit te betalen bedragen zijn de in de voorbije maand verkochte en effectief ontvangen Ticket gelden (op de bankrekening van OXYNADE) min de verschuldigde Transactievergoedingen (afrekening tot 23h59m59s).

 

In geval terugbetalingen dienen te gebeuren om welke reden ook of doorgevoerd worden door betalingsinstellingen (bv. door Visa), dan dienen deze door de Organisator aan OXYNADE te worden gecompenseerd. OXYNADE verrekent deze bedragen automatisch en maandelijks met deze die aan de Organisator verschuldigd zijn. OXYNADE stelt de afrekening op en betaalt het verschil uit of rekent dit verschil aan, aan de Organisator. De afrekening van OXYNADE is betaalbaar binnen de vijf dagen na verzending ervan per e-mail.

 

OXYNADE heeft het recht om de uitbetalingen aan de Organisator niet uit te voeren tot na de goede afloop van het event in volgende gevallen:

 

  • OXYNADE heeft redenen om te twijfelen aan de goede organisatie van het event en/of aan de kredietwaardigheid van de Organisator;

  • Het is niet mogelijk voor OXYNADE om de registratie bij de Kruispuntbank van de Organisator te verifiëren of deze registratie vertoont gebreken;

  • De Organisator heeft geen schriftelijke Bestelbon ondertekend met OXYNADE.

 

Op de facturen van OXYNADE aan de Organisator zijn de factuurvoorwaarden (Bijlage 2) van OXYNADE van toepassing, behoudens afwijking in de Bestelbon. De facturen van OXYNADE worden verrekend met aan de Organisator verschuldigde bedragen.

 

10. Licentie​

OXYNADE kent de Organisator een onoverdraagbare en niet-exclusieve licentie toe voor het gebruik van Ticketing Platform. Krachtens de licentie mag dergelijk gebruik uitsluitend online gebeuren door Gebruikers, uitsluitend ten behoeve van de Organisator en in overeenstemming met het bedoelde gebruik van Ticketing Platform.

 

OXYNADE is gerechtigd deze licentie ten allen tijde te beëindigen, voor zover er geen lopende verkoop is voor een evenement.

 

De Organisator erkent dat Ticketing Platform voortdurend wordt verbeterd door OXYNADE. De Organisator heeft alleen toegang tot de laatst uitgegeven versie van Ticketing Platform. Iedere nieuwe versie of update van Ticketing Platform vervangt de originele of vorige versie ervan als gewijzigde versie en is bijgevolg onderhevig aan alle rechten en plichten zoals vermeld in de Algemene Voorwaarden. Tijdens de updates kan Ticketing Platform tijdelijk onbeschikbaar zijn voor de Organisator.

 

11. Draagwijdte en beperking van de Verbonden Diensten die worden verstrekt door OXYNADE​

De door OXYNADE verstrekte Verbonden Diensten zijn strikt beperkt tot alle redelijke maatregelen met het oog op het verzekeren van de werking en beschikbaarheid van het Ticketing Platform en de Materialen. Diensten die niet voorzien zijn in de Bestelbon, kunnen door OXYNADE worden geleverd in regie tegen haar dan geldende voorwaarden.

 

OXYNADE controleert niet de tekst of inhoud van de gegevens die door de Organisator worden verwerkt via het Ticketing Platform.

 

Het staat de Organisator vrij om, binnen de beperkte draagwijdte van zijn licentierechten, het Ticketing Platform te gebruiken en aan te wenden overeenkomstig het doel ervan. Bijgevolg draagt de Organisator alleen de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud die hij verwerkt met gebruik van het Ticketing Platform.

 

12. Telefonische en e-mail ondersteuning​

OXYNADE levert met betrekking tot het gebruik van het Ticketing Platform naar best vermogen telefonische en e-mail ondersteuning aan de Organisator via haar helpdesk. Verzoeken tot telefonische en e-mailondersteuning dienen gecentraliseerd te verlopen via één daartoe aangeduide persoon binnen de organisatie van de Organisator. De telefonische en e-mail ondersteuning is beschikbaar op werkdagen van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17.30u (CET). Onder "werkdag" wordt begrepen iedere dag van de week behalve zaterdag, zondag en Belgische Nationale feestdagen.

 

13. Verplichtingen van de Organisator en aansprakelijkheid​

De Organisator mag geen toegang verlenen tot het Ticketing Platform aan personen die geen registreerde Gebruikers zijn binnen het Ticketing Platform. De Organisator aanvaardt de volledige en onvoorwaardelijke aansprakelijkheid voor alle operaties die worden verricht met de accounts van de Gebruikers. De Organisator is aansprakelijk voor de vertrouwelijkheid van zijn accounts, gebruikersnamen en paswoorden, voor de toegang tot zijn computersysteem en voor de handelingen en nalatigheden van welke partij ook die gebruik maakt van een account van de Organisator.

 

In het geval dat de Organisator misbruik van zijn accountinformatie vaststelt of vermoedt, dient de Organisator onmiddellijk zijn paswoorden te veranderen.

 

De Organisator moet bij het organiseren van evenementen en opereren van het Ticketing Platform (i) alle internationale, nationale, regionale en lokale wetten en reglementen en (ii) alle deontologische codes, internetreglementen, beleidslijnen en procedures in acht nemen.

 

De Organisator stemt ermee in het Ticketing Platform nooit te gebruiken voor illegale doeleinden of gedrag dat op enige andere wijze laakbaar is. De Organisator mag geen inhoud verwerken (i) die op enige manier onwettig, tergend, lasterlijk, onrechtmatig, bedreigend of nadelig is of op om het even welke andere manier laakbaar is; (ii) die hij niet gerechtigd is te verwerken volgens enige wet of ingevolge contractuele of fiduciaire relaties; (iii) die een schending uitmaakt van rechten van een derde partij, onder meer – maar niet beperkt tot – octrooi, handelsmerk, zakengeheim en auteursrechten.

 

De Organisator mag geen middelen, software of routines gebruiken of weergeven die andere partijen of de goede werking van Ticketing Platform kunnen schaden of die het Ticketing Platform-systeem onevenredig belasten.

 

De Organisator aanvaardt de volledige aansprakelijkheid voor zijn accounts en stemt ermee in OXYNADE en haar aandeelhouders, bestuurders, directeurs, werknemers, agenten, verdelers, raadslieden, moedervennootschappen, dochtervennootschappen en filialen, te verdedigen, te vergoeden en te vrijwaren tegen alle vorderingen, aansprakelijkheden, vonnissen, boetes, belastingen, kosten en uitgaven (met inbegrip van redelijke advocatenerelonen en –kosten) die het gevolg zijn van of verband houden met de schending van de Algemene Voorwaarden of de Bijlagen door de Organisator.

 

14. Verwerking van persoonsgegevens​

Partijen bevestigen ten allen tijde de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) te zullen naleven.

 

De Organisator treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking en bepaalt het doeleinde en de middelen voor de verwerking. OXYNADE treedt op als verwerker onder de voorwaarden van de verwerkersovereenkomst in Bijlage 3.

 

De Organisator bevestigt dat deze het recht heeft om de persoonsgegevens te verwerken en te laten verwerken door OXYNADE. De Organisator aanvaardt de volledige aansprakelijkheid voor de verwerking ervan en stemt ermee in OXYNADE en haar aandeelhouders, bestuurders, directeurs, werknemers, agenten, verdelers, raadslieden, moedervennootschappen, dochtervennootschappen en filialen, te verdedigen, te vergoeden en te vrijwaren tegen alle vorderingen, aansprakelijkheden, vonnissen, boetes, belastingen, kosten en uitgaven (met inbegrip van redelijke advocatenerelonen en –kosten) die het gevolg zijn van of verband houden met de schending van huidig artikel door de Organisator.

 

De Organisator zal de gegevens van de Ticketkopers niet gebruiken voor andere doeleinden dan berichtgeving omtrent het evenement waarvoor de tickets door de Ticketkopers werden besteld.

 

OXYNADE bevestigt de privacy van de Ticketkopers te zullen respecteren conform haar privacy en cookie policy in Bijlage 4. De Organisator zal deze samen met zijn eigen privacy en cookie policy op correcte wijze mededelen en laten goedkeuren door de Ticketkopers.

 

15. Eigendomsrecht op het Ticketing Platform​

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Ticketing Platform blijven te allen tijde in handen van OXYNADE. Dit omvat de auteursrechten op de structuur, organisatie en volledige samenstelling van het Ticketing Platform. Alle handleidingen, documentatie en programma’s, ongeacht of deze beschikbaar zijn in een papieren versie of toegankelijk zijn door afstandsraadpleging, blijven vertrouwelijk en blijven de eigendom van OXYNADE.

 

De OXYNADE en Ticketing Platform logo’s en namen zijn beschermde handelsmerken van OXYNADE. De Organisator mag deze tekens niet gebruiken, kopiëren, verwijderen of verbergen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van OXYNADE.

 

Het is de Organisator verboden sublicenties of enige andere rechten toe te kennen met betrekking tot het Ticketing Platform.

 

16. Vertrouwelijkheid​

De Organisator erkent dat alle niet publieke informatie en/of gegevens die hij van OXYNADE ontvangt met betrekking tot het Ticketing Platform, vertrouwelijk is en een belangrijke commerciële troef uitmaakt van OXYNADE. De Organisator verbindt zich ertoe deze vertrouwelijke informatie en/of gegevens strikt geheim te houden en ze in geen geval en op geen enkele manier openbaar te maken en/of mede te delen aan derden, en deze informatie en/of gegevens niet voor eigen voordeel te gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van OXYNADE. De Organisator mag de vertrouwelijke informatie en/of gegevens enkel overmaken of kenbaar maken aan die werknemers die deze informatie en/of gegevens absoluut nodig hebben om het Ticketing Platform en de Verbonden Diensten te gebruiken.

 

17. Aansprakelijkheid van OXYNADE​

OXYNADE zal zich alle redelijke inspanningen getroosten om de deugdelijke werking van het Ticketing Platform te verzekeren. OXYNADE verklaart dat het Ticketing Platform op een professionele manier werd ontwikkeld en in overeenstemming is met de algemeen aanvaarde industrienormen. OXYNADE zal het Ticketing Platform blijven verbeteren en garandeert dat het Ticketing Platform te allen tijde zal voldoen aan genoemde normen. OXYNADE garandeert echter niet dat het Ticketing Platform geheel vrij is van kleine “bugs” en fouten of dat het voortdurend en ononderbroken beschikbaar zal zijn.

 

OXYNADE levert het Ticketing Platform “zoals het is”. OXYNADE garandeert niet dat de functies van het Ticketing Platform voldoen aan de performantievereisten van de Organisator of dat het Ticketing Platform werkt in overeenstemming met de verwachtingen van de Organisator. De Organisator aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de selectie van het Ticketing Platform, het gebruik ervan en de resultaten die ermee worden behaald. OXYNADE biedt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie en de garantie van geschiktheid voor een bepaald gebruik wordt hierbij uitgesloten.

 

OXYNADE kan enkel aansprakelijk worden gehouden voor haar zware fout. Zij kan niet worden aansprakelijk gehouden wanneer een defect of storing van het Ticketing Platform te wijten is aan (i) een defect in software of hardware die niet afkomstig is van OXYNADE, of (ii) het feit dat veranderingen of wijzigingen werden aangebracht aan het Ticketing Platform zonder toestemming van OXYNADE, of (iii) indien de Organisator in gebreke blijft een defect onmiddellijk aan te geven samen met documentatie en informatie met betrekking tot de omstandigheden van het defect.

 

De Organisator begrijpt dat het Ticketing Platform een online toepassing is. OXYNADE kan niet aansprakelijk worden gehouden wanneer een defect of storing van het Ticketing Platform te wijten is aan netwerk- of communicatieproblemen.

 

OXYNADE is niet aansprakelijk ten aanzien van de Organisator of derden voor verlies van winst of omzet, niet-verkochte tickets, verlies van gegevens, terugbetaling van tickets, onrechtstreekse, gevolg- of incidentele schade, zelfs indien OXYNADE op de hoogte werd gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade. Voor rechtstreekse schade, indien herstel in natura niet mogelijk is, kan de aansprakelijkheid van OXYNADE ten aanzien van de Organisator nooit groter zijn dan de som van de reserveringskosten voor tickets van de Organisator die OXYNADE gedurende de zes maanden voorafgaand aan de schadeclaim heeft ontvangen met een maximum van 5.000€. De Organisator moet alle noodzakelijke maatregelen treffen die redelijkerwijze kunnen worden verwacht om zijn schade te beperken.

 

18. Aansprakelijkheid van de Organisator​

Onverminderd de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden betreffende de aansprakelijkheid van de Organisator, zal de Organisator OXYNADE vergoeden en vrijwaren tegen en met betrekking tot alle vorderingen, schade, verlies, kosten, uitgaven, verplichtingen, aansprakelijkheden, vorderingen en rechtsvorderingen, met inbegrip van maar zonder beperking tot de intrest en boetes, redelijke advocatenerelonen en –kosten en alle bedragen die worden betaald met het oog op de regeling van een eis, vordering of rechtsvordering die zou worden ingesteld tegen OXYNADE of die OXYNADE zou ondergaan en die voortvloeit uit, het gevolg is van of verband houdt met:

 

(a) het niet vervullen of schenden van welke verplichting ook vermeld in de Algemene Voorwaarden of Bijlagen;

(b) vorderingen van om het even welke aard door een derde partij die om het even welke schade lijdt die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de activiteiten van de Organisator met betrekking tot of in verband met het gebruik van Ticketing Platform door de Organisator;

(c) vorderingen van om het even welke aard door een derde partij die om het even welke schade lijdt die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de activiteiten van de Organisator met betrekking tot de organisatie en afwikkeling van evenementen;

(d) vorderingen van om het even welke aard die voortkomen uit de verkoop van Tickets door de Organisator;

(e) de relatie tussen de Organisator en de Ticketkopers.

 

19. Beëindiging van de Overeenkomst​

De Overeenkomst tussen Partijen is van onbepaalde duur (tenzij expliciet en schriftelijk anders overeengekomen). Zij kan door beide Partijen worden beëindigd middels aangetekend schrijven met een opzegtermijn van minimaal zes maanden. De Overeenkomst kan ten allen tijde worden beëindigd wanneer de andere Partij failliet verklaard wordt, ontbonden wordt of in liquidatie verkeert.

 

In het geval dat OXYNADE een handeling of nalatigheid van de Organisator vaststelt die, naar de redelijke mening van OXYNADE, een schending zou kunnen uitmaken van de Algemene Voorwaarden of de Bijlagen, die een derde rechtstreeks of onrechtstreeks schade zou kunnen berokkenen, op enige andere wijze laakbaar zou zijn of indien een derde OXYNADE in kennis stelt van een mogelijk nadeel, neemt OXYNADE zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 15 dagen contact op met de Organisator met het oog op het verhelpen van de schending of van het veroorzaakte nadeel.

 

In extreme gevallen of in het geval dat de Organisator de schending of het veroorzaakte nadeel niet tijdig verhelpt, is OXYNADE – naar eigen goeddunken – gerechtigd om, onmiddellijk en zonder opzeg, zonder tussenkomst van de rechtbank (van rechtswege), alle inhoud te blokkeren of te verwijderen en/of alle licenties van de Organisator op te zeggen of te schorsen, zonder enige terugbetaling van vergoedingen of enige andere schadeloosstelling van de Organisator en met volledige schadeloosstelling van OXYNADE.

 

In geval van onderbreking van de diensten door OXYNADE of indien OXYNADE de toegang van de Organisator tot Ticketing Platform blokkeert op grond van deze bepaling, heeft de Organisator geen recht op enige schadeloosstelling door OXYNADE voor de schade die hij ten gevolge hiervan zou hebben geleden. Indien de betwisting van de beslissing van OXYNADE door de Organisator voor de rechtbank niet slaagt, zal de Organisator de gerechtskosten en uitgaven van OXYNADE terugbetalen (met inbegrip van alle advocatenkosten en -erelonen).

 

20. Overmacht​

Geen van beide Partijen zal in gebreke zijn of anderszins aansprakelijk zijn voor enige vertraging of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst indien dergelijke vertraging of tekortkoming gebeurt door een oorzaak die onafhankelijk is van diens redelijke controle, met inbegrip van de elementen, aardbevingen, overstromingen, branden, epidemie, rellen, gebrek of vertraging van vervoer of communicatie, of enige handeling of verzuim door de andere Partij of van diens werknemers, agenten of aannemers.

 

21. Algemeen​

Indien één of meerdere bepalingen van huidige Algemene Voorwaarden en Bijlagen nietig of onuitvoerbaar worden verklaard, stemt de Organisator ermee in dat dit feit niet de nietigheid of onuitvoerbaarheid van de overblijvende bepalingen voor gevolg heeft, maar dat de Organisator en OXYNADE hun best zullen doen om de betrokken bepaling te vervangen door een geldige en uitvoerbare bepaling die, in de mate van het mogelijke, het economische, zakelijke of andere doel van genoemde nietige of onuitvoerbare bepaling zal bereiken.

 

Het loutere feit dat OXYNADE niet aandringt op de strikte naleving door de Organisator van enige bepaling van de Algemene Voorwaarden of Bijlagen of dit niet afdwingt, kan niet worden geïnterpreteerd als een verzaking aan of afstand van de rechten van OXYNADE voortvloeiend uit deze voorwaarde, tenzij dit schriftelijk wordt bevestigd.

 

De rechten en herstelmaatregelen die aan OXYNADE worden toegekend ingevolge de Algemene Voorwaarden en Bijlagen, zijn complementair met en beperken geenszins enige andere rechten of herstelmaatregelen die aan OXYNADE wettelijk zijn toegekend. Alle dergelijke rechten en herstelmaatregelen zijn cumulatief en kunnen afzonderlijk of samen worden uitgeoefend.

 

Alle kennisgevingen tussen OXYNADE en de Organisator zullen schriftelijk en in het Nederlands, Frans of Engels gebeuren en worden geacht te zijn gedaan aan de Organisator indien ze per e-mail worden verzonden naar het e-mailadres voor kennisgevingen dat werd geregistreerd via het Ticketing Platform en aan OXYNADE indien ze per e-mail werden verzonden naar info@oxynade.com.

 

22. Toepasselijke wet en bevoegdheid​

Ieder geschil, van welke aard ook, dat zou voortvloeien uit de raadpleging en/of het gebruik van het Ticketing Platform is onderworpen aan het Belgisch recht en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van Gent (België).

 

Bijlage

 

1. Klantenvoorwaarden Ticketkopers

2. Factuurvoorwaarden Oxynade

3. Verwerkersovereenkomst

4. Privacy policy

bottom of page